నీటి యాజమాన్యం:

రబీ మరియు వేసవిలో విత్తునప్పుడు పొడిదుక్కిలో విత్తనం వేసి నీరు పెట్టాలి. ఇలా చేసిన యెడల మొక్కలు సమంగా మొలకెత్తి బాగా ఎదుగుతాయి. తరువాత నెల స్వభావాన్ని బట్టి 10నుండి 15రోజుల కొకసారి తడి పెట్టాలి.