భూసార ఫరీక్ష వివరాలు

సత్యర భూసార పరీక్ష సమూనాను సిద్ధం చేయుట

సేకరి౦చిన నమూనాను ఒక పళ్లెమూపై పరచి గుండ్రాయివనికాని ,రోకలితో గాని మెత్తటి పొడిగా మార్చి 1/4 వ౦తు మట్టి

పూర్తి వివరాలు

కర్బునము స్ధాయి నిర్ణయి౦చు విధాన౦

ఒక పరీక్షా నాలికలో 1 గ్రా .చిన్మ చెరిచాతో మట్టి నమూనాను తీసుకోవాలి. పరీక్ష నాళికలో 2 మి-లీ- కర్చనపు-1 ద్రావకాన్ని

పూర్తి వివరాలు

నత్రజని స్థాయి నిర్ణయి౦చు విధానము

మట్టీ కలిపె బాటిళ్లో చిన్న చె౦చాతో 1 గ్రా. మట్టి నమూనాను తీసుకోవాలి. కొలత పరిమాణ౦ సహయముతో 10 మి.లీ.

పూర్తి వివరాలు

భాస్వరము స్ధాయి నిర్ణయి౦చు విధానము

మట్టీ కలిపె బాటిలో పెద్ద చెంచను ఉపయోగించి ఒక చె౦చా అనాగ 2.0 గ్రా. మట్టి సమూనాను తీసుకోవాలి.

పూర్తి వివరాలు

పొటాష్ స్ధాయి నిర్ణయి౦చు విధానము

మట్టీ కలిపె బాటిల్ ల్లో పెద్ద చె౦చాను ఉపయోగి౦చి ఒక చెంచా అనగా 2 గ్రా మట్టీ నమూనాసు తీసుకొని దానికి కొలత

పూర్తి వివరాలు

గ౦ధకపు స్ధాయి నిర్ణయి౦చు విధానము

ఒక పరీక్ష నాళీకలో 2 గ్రా. మట్టీ నమూనాను తీసుకోవాలి. సూక్ష్మ పరిమాణంలో బొగ్గు పొడి దీనిలో వేయాలి

పూర్తి వివరాలు

సున్నపు స్ధాయిని నిర్ణయి౦చు విధానము

ఒక గాజు ముక్య మీదగాని ,స్టిక్ కాగితము మీదగావి కొర్థిపొటి మట్టి సమూనాసు (2 గ్రా.) వేయాలి

పూర్తి వివరాలు

సిఫారస్ చేసిన ఎరువుల మోతాదు

పోషక విలువలు తక్కవ ఉన్నచో సిఫారస్ చేపిసే ఎరుపు మోతాదు క౦టే 33 % ఆధిక౦గా వాడాలి

పూర్తి వివరాలు