సమగ్ర సస్యరక్షణ

ఎలుకల యాజమాన్యం :

1.ఎలుకల నివారణ కార్యక్రమము అమలు జరుపుటకు ముందు ప్రాధమిక ఎలుకల సర్వే నిర్వహింపబడును. ఈ సర్వేలో ఎలుకల కన్నాలు ఉన్నవో లెక్కించెదరు.

2.కృష్ణ, తూర్పు గోదావరి మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో హెక్టారుకు సగటున 50 ఎలుకల కన్నాలు ఉన్నట్లు సర్వేలో తేలినది.

3.జిల్లాలో ప్రతీ గ్రామంలో నిర్ణించిన తేదీన రైతులందరూ బ్రోమోడయోలోన్ 0.25 శాతం సి.బి. ఎలుకల మందు వరి నూకలు మరియు వంతనునేతో కలిపిన ఎరను కాగితపు పొట్లము కట్టి తమ పొలంలో గుర్తించిన ఎలుకల కన్నంలో పెట్టెదరు.

4.ప్రతి గ్రామంలో కేవలం పంట పొలంలోనే కాకుండా, రోడ్ల ప్రక్కన, కాలువల ప్రక్కన, పోరంబోకు నెలలో ఎలుక కన్నలో బ్రోమోడయోలోన్ 0.25 శాతం సి.బి. తో కూడిన ఎరను పెట్టెదరు.

5.ఎలుకల కన్నలలో మందు పెట్టు విధానము.

మొదటి రోజు :-

ఎలుకల కన్నలను గుర్తించి మట్టితో మూసి వేయడం.

రెండవ రోజు :-

తెరిచి ఉన్నటు వంటి ఎలుకల కన్నలలో బ్రోమోడయోలోన్ మందు, వరి నూక మరియు వంట నునే కలిపిన ఎరను కన్ననికి 10 గ్రా చొప్పున పెట్టవలెను.

ఏడవ రోజు :-

తెరిచి ఉన్నటువంటి ఎలుక కన్నలలో మరల బ్రోమోడయోలోన్ మందుతో కూడినటువంటి ఎరను కన్నానికి 10గ్రా చొప్పున పెట్టవలెను.

15వ రోజు :-

తెరిచి ఉన్నటువంటి ఎలుక కన్నాలను లెక్కించి ఎలుకల నిర్మూలన శాతం లెక్కించుట.