పి.ఎస్.హెచ్.-1

ఖరిఫ్ కుఅనువైనది.పంట కాలము 105-110 రోజులు.దిగుబడి 20-22క్వి/ఎ.ఎత్తుగా పెరుగుతుంది.గింజ,చొప్ప దిఫ్=దిగుబడిఎక్కువగా ఇస్తూ౦ది.

సి.ఎస్.హెచ్.-1

ఖరిఫ్ కు అనువైనది.పంట కాలము 112 రోజులు.దిగిబడి 16-17క్వి/ఎ.ఎత్తుగా పెరుగుతుంది(112-200 సెం.మి)గింజ చొప్ప దిగిబడిఎక్కువగా ఇస్తు౦ది.

సి.ఎస్.వి.-15:

ఖరిఫ్కు అనువైనది.పంటకాలము 110రోజులు.దిగుబడి 14-15క్వి/ఎ. ఎత్తుగా పెరుగుతుంది.మేలుజాతి.గింజ,చొప్ప దిగుబడి ఎక్కువగాఇస్తు౦ది. చొప్ప పశువులు ఇష్టంగా తింటాయి.

ఐ.సి.ఎస్.వి.-745:

ఖరిఫ్ కుఅనువైనిది .పంటకాలము 95-100 రోజులు.పంట త్వరగా కోతకు వస్తుంది.మిడ్ల్ నుతట్టుకుంటు౦ది.కంకి చొప్ప నిష్పత్తి బాగు౦టు౦ది.వర్షభావ పరిస్ధితిని టట్టుకుంటుంది.పోషక పధార్దాల వినియోగం బాగా వు౦టు౦ది.

ఎన్.టి.జె-2:

ఖరిఫ్,రబీ కు అనువైనది,నీటిఎద్దడిని తట్టుకుంటుంది.

పి.వి.కె.-801(పర్భని స్వెత):

ఖరీఫ్ కుఅనువైనది.పంట కాలము 100-110 రోజులు. దిగుబడి 12-16క్వి/ఎ.ఎత్తుగా పెరుగుతుంది.గింజ,చొప్ప దిగుబడి ఎక్కువ ఇస్తు౦ది.బూజు తెగులును తట్టుకుంటుంది. పోషక పధార్దాల వినియెగ సామర్ద్యం బాగా వుంటుంది.

సి.ఎస్.హెచ్.-5:

అన్ని కాలాలకు అనువైనది. పంట కాలము105-110 రోజులు. దిగిబడి14-16క్వి/ఎ.కంకి ,కండె ఆకారంలో ఉండి బూజు తెగులును తట్టుకో౦టు౦ది.

సి.ఎస్.హెచ్.-9:

ఖరీఫ్ ,రబీ లకు అనువైనది.పంటకాలము 105-110రోజులు. దిగుబడి16-18క్వి/ఎ.అన్నిలక్షణాలు సి.ఎన్.హెచ్.-1 మాదిరిగానే వుంటాయి.

సి.ఎస్.హెచ్.-13:

ఖరీఫ్ ,రబీ కు అనువైనది.పంట కాలము 110-115 రోజులు.దిగుబడి 12-`14క్వి/ఎ.ఎత్తుగా పెరుగుతుంది.గింజ,చొప్ప ఎక్కువగా ఇస్తు౦ది.

సి.ఎస్.హెచ్-16 :

ఖరీఫ్ కుఅనువైనిది.పంట కాలము 105-110రోజులు.దిగుబడి15-17క్వి/ఎ .బూజు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్లను తట్టుకుంటుంది.