కలుపు నివారణ,అంతర కృషి:

నాటుటకు 1,2 రోజుల ముందు ఫ్లూక్లోరాలిన్ 45 ఎకరాకు ఒక లీటరు చొప్పున పిచికారి చేసి భూమిలో కలియదున్నాలి లేదా పెండిమిథాలిన్ 30 ఎకరాకు 1.3 నుండి 1.6 లీ లేదా ఆక్సిఫ్లోరో ఫిన్ 23.5 200 మీ.లీ చొప్పున ఎదో ఒకదానిని 200 లి.నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.నాటిన 25,30 రోజుల తర్వాత 15,20 రోజుల వవధిలో అవసరాన్ని బట్టి గొర్రు,గుంతకలతో అంతర కృషి చేయాలి.