నీటి యాజమాన్యం:

మిరపలో నీరు ఎక్కువైతే పూత రాలి దిగుబడి తగ్గుతుంది.తెగుళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఆశిస్తాయి.పైరుకు పెట్టే తడుల సంఖ్య,తడుల వ్యవధి నేలను బట్టి,మిరప పెంచే కాలాన్ని బట్టి,వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంది.తేలిక నెలల్లో 10 నుంచి 15 రోజులకు ఒకసారి,నల్ల రేగడి నెలల్లో 3 వారాలకు ఒకసారి ,ఎండా కాలంలో 5-6 రోజులకు ఒకసారి తదిపెట్టాలి. నల్ల రేగడి నెలకు నీరు ఎక్కువగా పెట్టరాదు.మిరపకు పూత ,పిందె దశల్లో తప్పకుండా నీరుపెట్టాలి.