అంతరపంటలు

ప్రత్తితో పాటుగా పెసర,మినుము,జొన్న,మొక్కజొన్న,సోయాచిక్కుడు,అలసందలు,వేరుశనగ,కొర్ర వంటి పైర్లను అంతర పంటలుగా సాగు చేస్తే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది.ప్రత్తి పంట మధ్య ఒకటి లేక రెండు వరుసలలో అంతరపంటలు వలన అధిక ఆదాయాన్ని పొందవచ్చును.అంతేకాక బదనికల సంతతి పెరగటం ద్వారా పురుగుల ఉధృతిని అదుపులో ఉంచవచ్చును.