అంతర్ కృషి:

కలుపు నివారణ,అంతర కృషి: ముందు ఫ్లుక్లోరాలిన్ 45శాతం ఎకరాకు లీటరు చొప్పున విత్తే ముందు పిచికారి చేసి భూమిలో కలియదున్నాలి లేదా పెండిమిథాలీన్ 30శాతం ఎకరాకు 1.3-1.6 లీ.లేదా బుటాక్లోర్ 50శాతం 1 లీటరు.చొప్పున ఏదో ఒక దానిని విత్తిన వెంటనే గాని మరుసటి రోజున గాని పిచికారి చేయాలి.విత్తిన 20,25 రోజులప్పుడు గోర్రుతో అంతరకృషి చేయాలి మరియు మొక్కల మొదళ్ళుకు మట్టిని ఎగదొయాలి.విత్తిన 45 రోజులలోపు ఎలాంటి కలుపు లేకుండా చూడాలి.45రోజుల తర్వాత ఏవిధమైన అంతరకృషి చేయరాదు లేనిచో ఊడలు దెబ్బతిని దిగుబడి తగ్గుతుంది.